Tech for Good in Thailand

[13 Mar 23] วันศุกร์ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาคุณแคสเปอร์ อุปนายกและประธานฝ่ายกลยุทธ์สมาคม Thai Startup และผู้ก่อตั้ง Really Corp. ได้เข้าร่วมเสวนา Tech for Good in Thailand เพื่อหารือแนวทางในการสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมและการออกนโยบายเพื่อปกป้องผู้บริโภค และส่วนหนึ่งของงานวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Tech for Good in Thailand เป็นส่วนหนึ่ง Tech for Good ที่ทางองค์กรได้ลงพื้นที่ 6 ประเทศในภูมิภาค ASEAN เพื่อหาแนวทางร่วมกันเสนอต่อรัฐบาลใน ASEAN กิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกอย่าง คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง รีคัลท์ – Ricult Thailand สตาร์ทอัปเพื่อการเกษตร และ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สอวช., กระทรวงคมนาคม, กระทรวงแรงงาน, Grab, Lazada, TDRI เข้าร่วมอีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตรงตาม mission ของสมาคมที่อยากช่วย “Make an Impact” กับประเทศไทยและภูมิภาคของเรา

#ThaiStartup #MakeAnImpact #FromUsersToMakers

Share your thoughts