สมาคม Thai Startup เข้าพบผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมาคม Thai Startup มีโอกาสได้เข้าพบผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ รองประธานคณะกรรมการ Digital Economy และผู้บริหารจากสภาหอการค้าฯ

ในการเข้าพบครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคม Thai Startup และสภาหอการค้าฯ เพื่อส่งเสริมให้สตาร์ทอัพไทยประสบความสำเร็จง่ายขึ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีแผนความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมกันผลักดันข้อกฎหมายที่เอื้อต่อการสร้าง startup ในไทยมากขึ้น การจัด business matching ระหว่าง startup และเครือข่ายสมาชิกหอการค้าจังหวัดต่างๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC

Share your thoughts