Thai Startup x KFTI Acceleration Program รุ่นที่ 1

ช่วงสายวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทาง Startup ไทย” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 C-asean อาคาร ThaiBav Quarter พระราม 4 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยและเคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ได้จัดทำหลักสูตร KFTI Acceleration Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs/Startups ที่มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ หรือต้องการระดมทุนในตลาดทุน โดยเน้นการเรียนรู้่ในเชิงปฏิบัติการ (workshop) การให้คำแนะนำทางธุรกิจ (Business Coaching)

โดยในวันนี้คุณมิกกี้ ยุทธนา ได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจ Startups ไทย, สถานะและความแข็งแกร่งของ Startups ไทย รวมไปถึงทิศทางและคำแนะนำให้กับ Startups ไทยอีกด้วย

Share your thoughts