สมาคม Thai Startup เข้าร่วมงาน BKK Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum เวทีเสวนาเพื่อนำแนวคิด BCG

วันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากสมาคม Thai Startup คุณอมรพล หุวะนันทน์ กรรมการและประธานด้านการเงินและความยั่งยืน sustainability ได้เข้าร่วมงาน BKK Goals on BCG Economy: Post-APEC2022 Multistakeholder Forum เวทีเสวนาเพื่อนำแนวคิด BCG ไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับสากล ผ่าน 3 กุญแจสำคัญ คือ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความตระหนักรู้

โดยในงานนี้มีผู้มีบทบาททั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน เยาวชน มาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับการนำเป้าหมาย BCG Model ไปสู่การปฏิบัติจริง รวมเกือบ 30 ท่านเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

Share your thoughts