TED Fund Season 2

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ธุรกิจ SMEs และ Startup เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จึงทำให้ธุรกิจเหล่านั้นยังคงขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีจุดแข็งซึ่งสามารถทำการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

แต่ก็ไม่ใช่ว่า SMEs และ Startup ทุกรายจะประสบความสำเร็จและก้าวไปถึงฝั่งฝันกันได้ง่ายๆ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จึงไม่เคยหยุดสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อปิดช่องว่างทางธุรกิจ และพาเหล่าผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดย TED Fund มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

TED Market Scaling Up จึงเป็นโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การสนับสนุนของ TED Fund และ/หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้สามารถขยายตลาดและธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยการสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ SMEs และ Startup ให้นำพาธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและมั่นคง โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการรวม และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อโครงการ.และตอนนี้ โอกาสในการขยายตลาดและธุรกิจสำหรับชาว SMEs และ Startup ก็มาถึงแล้ว เพราะ TED Market Scaling Up ปี 2565 กำลังจะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเร็วๆ นี้!

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้…

✅ ผู้ประกอบการ ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%✅ ผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว

✅ ผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน ต้องเคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว

✅ ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม และมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนทุน

✅ ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่น ในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับทุน.เพียงแค่คุณมีความพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมา ก็สามารถมาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market Scaling Up ปี 2565 ได้

โดย TED Fund จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการคลิกที่นี่ : http://www.tedfund.mhesi.go.th/…/support-entrepreneurs สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :📮 [email protected] ☎️ 02-333-3700 ต่อ 4072-4075.เพราะเรารู้ว่า SMEs และ Startup ไทย มีศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า TED Fund จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตและนำพาธุรกิจนวัตกรรมของไทยก้าวเข้าสู่ตลาดในระดับโลก.ติดตามรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th#TEDFund#TEDMarketScalingUp#Startup